Splošni pogoji za uporabo storitve eAsistent

1. VELJAVNOST IN UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV

(1) Ti splošni pogoji in politika zasebnosti za posredovanje podatkov pri storitvi mojAsistent POPOLNI urejajo razmerje med podjetjem eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič (v nadaljevanju: ponudnik) in starši/skrbniki (v nadaljevanju: starš-starši), ki ste naročeni na storitev mojAsistent POPOLNI, oziroma starši in dijaki, ki ste uporabniki storitve v preizkusnem obdobju uporabe, vključno z informacijami glede obdelave osebnih podatkov pri predmetni storitvi in vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki.

(2) Izraz ”mojAsistent POPOLNI” se nanaša na nadstandardno storitev za starše in učence v elektronski obliki preko spletne in mobilne aplikacije ter v obliki avtomatičnih SMS/email sporočil preko aplikacije (obveščanje o ocenah, izostankih, napovedanih preverjanjih in ocenjevanjih znanja, pohvalah in potrebnih izboljšavah). Storitev mojAsistent POPOLNI je storitev šole, ki jo obiskuje učenec, eŠola pa zanjo izvaja storitev komunikacije. V zvezi s komunikacijo med starši in šolo pri nadstandardni storitvi šole so postavljene nekatere specifične zahteve, ki so v teh Splošnih pogojih posebej izpostavljene in poudarjene.

(3) V teh splošnih pogojih se za storitev mojAsistent POPOLNI, ki je namenjena staršem in učencem oziroma dijakom (v nadaljevanju skupaj: učenci), in je njena uporaba pogojena s plačilom stroškov komunikacije, uporablja tudi izraz "nadstandardna storitev". Gre za storitev, ki je predpisi na področju vzgoje in izobraževanja ne predpisujejo kot obvezne. Starši in učenci se z vsemi informacijami o šolanju lahko seznanijo brezplačno in po drugih poteh, ki jih šola, ki jo učenec obiskuje, omogoča (npr. posamezna šolska ura, govorilne ure, roditeljski sestanki, elektronska pošta, telefonski klic, v času razpisanih in razpoložljivih uradnih ur).

(4) Izraz “Moj Arhiv” se nanaša na možnost prenosa kopije podatkov, ki so vsebina komunikacije med starši in učenci, v lokalno hrambo, in je funkcionalnost tako nadstandardne storitve kot osnovne elektronske komunikacije staršev s šolo. Na voljo je v primeru, da jo omogoča šola, ki jo učenec obiskuje, dostop do podatkov pa je omejen le na verificiranega uporabnika storitev, ki jih za šolo izvaja eŠola.

(5) Pri izvajanju storitev eŠola d.o.o. deluje v imenu posamezne šole, ki se je odločila to storitev ponuditi staršem, in sicer tako, da zagotavlja orodje za posredovanje podatkov med uporabniki storitve in šolo - storitev komunikacije med njimi v zvezi s podatki otroka. Podatki o tem, kdo je naročnik storitve, in seveda vsi podatki, ki se posredujejo staršem oziroma učencem iz zbirk, ki jih po zakonih (Zakon o osnovni šoli , Zakon o gimnazijah , Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ) oziroma drugih pravnih podlagah vodijo šole, so podatki posameznih šol. Šole so v smislu določb Splošne uredbe o varstvu podatkov upravljavci. eŠola d.o.o. Pri izvajanju storitev ravna v skladu s pogodbo s šolami, vključno z dogovorom o obdelavi osebnih podatkov, kot je zahtevan po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (kot obdelovalec podatkov šol).

(6) eŠola d.o.o. je na drugi strani upravljavec osebnih podatkov, ki jih starši kot plačniki storitve komunikacije pri nadstandardni storitvi posredujete z naročilom storitve in so potrebni za zaračunavanje stroškov komunikacije, ki jih starši plačate neposredno eŠoli. eŠola sme te podatke obdelovati le za namen zaračunavanja in eventualne prisilne izterjave zapadlih neporavnanih obveznosti.

1 Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-L in 76/23). 2 Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19). 3 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).

2. POGOJI IN POSTOPKI ZA SKLENITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

(1) Za pričetek uporabe nadstandardne storitve morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 1) Vzgojno-izobraževalna ustanova, ki jo otrok obiskuje, uporablja eAsistenta za elektronsko vodenje šolske dokumentacije (ima z eŠolo sklenjeno pogodbo o storitvi in pogodbeni obdelavi osebnih podatkov). 2) Vzgojno-izobraževalna ustanova, ki jo otrok obiskuje, omogoča uporabo nadstandardne storitve za starše in učence. 3) Starši z elektronsko prijavo naročijo storitev (razen v primeru uporabe mobilne aplikacije za - dijake v preizkusnem obdobju, za čas trajanja preizkusnega obdobja). 4) Starši, ki se odločijo za uporabo nadstandardne storitve, se ob oddaji prijave s sprejemom teh splošnih pogojev zavežejo strošek komunikacije plačati neposredno eŠoli d.o.o..

(2) Za vklop nadstandardne storitve starši ob prijavi posredujete naslednje osebne podatke: 1) Ime in priimek starša oziroma skrbnika, 2) Mobilna telefonska številka, 3) E-mail naslov (neobvezno, če želijo prejemati obvestila tudi na e-naslov), 4) Ime in priimek otroka, oddelek ter šola, ki jo obiskuje. 2 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com

(3) S prijavo na storitev starši jamčite, da so vpisani osebni podatki pravilni (točni in aktuani). Prav tako starši jamčite, da je vpisana mobilna telefonska številka vaša lastna številka in da je vpisani elektronski naslov vaš lasten elektronski naslov, kar pomeni, da bodo osebni podatki otroka posredovani upravičenemu prejemniku. Za namen preverjanja identitete oziroma istovetnosti so uvedeni dodatni varnostni mehanizmi za identifikacijo oziroma avtentikacijo uporabnikov storitve.

(4) Naročilo na nadstandardno storitev eAsistent, kadar jo šola omogoča, velja od datuma oddaje pa najdlje do konca otrokovega obiskovanja izbrane šole oziroma do preklica naročila, ki ga lahko podate kadarkoli.

(5) Če šola uporablja storitev eAsistent lahko storitev za starše aktivirate preko spleta. S strani šole starši prejmete unikatno varnostno kodo, ki jo vpišete na povezavi https://www.easistent.com/nibsos/gdpr#/vnesite-varnostno-kodo. Po vpisu varnostne kode vas sistem vodi skozi potrditev vaših kontaktnih podatkov, ki se uporabljajo za obveščanje. Nato izberete želeni način komunikacije s šolo.

(6) Za škodo, ki bi lahko nastala učencu ali dijaku ali tretji osebi zaradi neupravičenega razkritja podatkov staršu zaradi napačno navedenih kontaktnih podatkov (napačno vpisan elektronski naslov ali telefonska številka) eŠola ne odgovarja. Napačno vpisane podatke bo eŠola izbrisala oziroma popravila takoj, ko bo o tem obveščena s strani upravljavca podatkov (šole).

(7) Nadstandardna storitev (obveščanje preko avtomatičnih SMS/email sporočil o ocenah, izostankih, napovedanih preverjanjih in ocenjevanjih znanja, pohvalah in potrebnih izboljšavah, dostop do spletnega portala in mobilne aplikacije za starše in učence) se dokončno vklopi pod pogojem vnaprejšnjega plačila letnega stroška komunikacije. Letni strošek komunikacije lahko starši plačate z nakazilom na TRR družbe eŠola d.o.o. ali s kreditno kartico. Plačilo s kreditno kartico se izvede preko storitve ponudnika Bankart d.o.o., Ljubljana. Za uporabo te storitve veljajo splošni pogoji navedene družbe, dostopni na spletni strani: https://www.bankart.si/pogoji-uporabe-in-zasebnost/. eŠola d.o.o. ne odgovarja za delovanje, morebitne napake oziroma težave z delovanjem ali nedelovanje storitve Bankart d.o.o., Ljubljana.

(8) Ko je prijava oddana in letni strošek komunikacije poravnan, eŠola uporabniku vklopi nadstandardno storitev, v okviru česar mu je omogočen tudi vpis v spletni portal in mobilno aplikacijo za starše oziroma učence. Za vpis v spletni portal in mobilno aplikacijo si uporabnik izbere uporabniško ime in geslo. eŠola za šolo omogoča tudi možnost varnejše, dvostopenjske prijave, in sicer tako, da se uporabniku, ki to možnost izbere, na mobilno napravo pošlje sporočilo SMS z varnostno kodo za vnos ob prijavi, ali pa uporabnik s svojo mobilno napravo v posebni (namenski) mobilni aplikaciji skenira QR kodo, generirano na spletni strani https://www.easistent.com.

(9) Navodila za uporabo nadstandardne storitve za šolo pošlje eŠola na kontaktne podatke staršev, ki so oddali prijavo na storitev. eŠola v svojem imenu na kontaktne podatke staršev pošlje opomnike za plačilo zapadlih obveznosti iz naslova plačila stroškov komunikacije, še pred dokončnim vklopom storitve.

(10) Strošek komunikacije plačate starši eŠoli v enkratnem znesku za vsako šolsko leto posebej po vsakokratni ponudbi, o kateri ste kot naročniki na storitev obveščeni ob zaključku starega in začetku novega šolskega leta.

(11) Če letni strošek komunikacije tudi po opominjanju ni poravnan, se dokončni vklop ne izvede, posledično pa nadstandardne storitve starši in učenci ne morejo uporabljati. eŠola si pridržuje pravico, da v primeru neplačila letnega stroška komunikacije kadarkoli onemogoči uporabo storitve.

(12) Dodatne informacije o nadstandardni storitvi eAsistent lahko pridobite na spletnem naslovu https://www.easistent.com/starsi ali v vzgojno-izobraževalni ustanovi, ki jo otrok obiskuje.

3. POGOJI, NAČIN IN OBSEG ZAGOTAVLJANJA STORITVE

(1) Nadstandardna storitev eAsistent je namenjena staršem ali skrbnikom, ki želite sebi in svojim otrokom bolj prijazno in zeleno obliko obveščanja v obliki avtomatičnih SMS/email sporočil o otrokovem šolanju. Vse informacije, ki jih šola, ki jo otrok obiskuje, zagotavlja prek storitve, lahko starši v šoli prejmete tudi brezplačno .

(2) Z naročilom nadstandardne storitve eAsistent družbi eŠola d.o.o. ne plačujete podatkov, temveč le strošek komunikacije. Storitev omogoča enostavno in hitro elektronsko komunikacijo s šolo v obliki avtomatičnih SMS/email sporočil preko aplikacije in elektronski vpogled v podatke prek spletnega portala in/ali mobilne aplikacije, v času, ko vam oziroma vašim otrokom najbolj ustreza. 3 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com

(3) Nemoteno delovanje storitve je odvisno od šole, ki jo otrok obiskuje, oziroma od njenih strokovnih delavcev, ki morajo za ažurno in pravilno delovanje storitve odsotnosti, pohvale, vpise v dnevnik, domače naloge, datume preverjanja in ocenjevanja znanja, ocene otroka ter druge informacije, redno in pravilno vpisovati v storitev eAsistent. eŠola v nobenem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za izpolnjevanje obveznosti šole oziroma njenih strokovnih delavcev, ki so pri svojem delu avtonomni.

(4) V primeru izgube telefona ali menjave katerekoli telefonske številke ali elektronskega naslova, navedenega ob prijavi - naročilu, ste dolžni eŠolo oziroma šolo, ki jo otrok obiskuje, o tem nemudoma obvestiti (lahko prek šole ali neposredno na e-naslov: starsi@easistent.com). eŠola ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi otroku, staršu oziroma skrbniku ali drugim osebam, nastala zaradi razkritja podatkov nepooblaščenim osebam, ki je posledica izgube mobilnega aparata ali menjave mobilne številke ali elektronskega naslova, pred prejemom takšnega obvestila. Za čas prejema obvestila šteje dan in ura prejete elektronske pošte.

(5) Delovanje avtomatičnih SMS/email sporočil je odvisno tudi od delovanja vašega mobilnega operaterja in/ali ponudnika elektronske pošte, za katerega eŠola ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva. Število prejetih avtomatičnih SMS/email/ sporočil preko aplikacije ni omejeno.

(6) S pomočjo nastavitev, dostopnih na spletnem portalu za starše in preko mobilne aplikacije, lahko po želji vklopite ali izklopite prejemanje obvestil o posameznih ali vseh dogodkih. SMS sporočila so pri vklopu nadstandardnega ali brezplačnega paketa izklopljeni. V kolikor uporabnik želi prejemati avtomatična SMS sporočila jih aktivira na spletnem portalu za starše ali preko mobilne aplikacije.

(7) Avtomatično SMS/email sporočilo o vsakem zabeleženem dogodku se pošlje le enkrat. Ponovno pošiljanje sporočil ni mogoče.

(8) Arhiva poslanih sporočil eŠola ne vodi. Če želite pogledati v pretekla sporočila, morate ustrezen arhiv voditi sami s shranjevanjem vseh vrst sporočil.

(9) Vsa avtomatična SMS/email sporočila so vključena v strošek komunikacije pri storitvi in se dodatno ne zaračunavajo. Povratno SMS sporočilo se lahko obračuna po veljavnem ceniku vašega mobilnega operaterja. Na sporočila ali klice, ki jih pošljete kot odgovor na avtomatično številko, ni možno odgovarjati. V primeru vprašanj se zato obrnite na elektronski naslov starsi@easistent.com.

(10) Za čas, ko niste mogli prejemati avtomatičnih SMS/email/ sporočil, smo vam dolžni vrniti sorazmerni delež plačanih stroškov komunikacije, vendar samo v primeru, če je nezmožnost sprejemanja sporočil posledica opustitev ali drugačnega ravnanja eŠole in je taka nemožnost uporabe storitve trajala več kot 30 zaporednih dni. Dodatni pogoj za vračilo je, da je šola v tem obdobju dejansko zabeležila dogodke, o katerih bi morali biti obveščeni preko avtomatičnih SMS/email/ sporočil. Sorazmernega dela stroškov komunikacije eŠola ni dolžna povrniti, če je nemožnost prejemanja sporočil posledica višje sile, ne glede na to, ali gre za zunanji dogodek ali za dogodek, ki je posledica ravnanja na strani eŠole.

(11) Morebitna daljša odsotnost otroka od pouka ni razlog za vračilo stroška komunikacije.

(12) Kot uporabnik niste upravičeni in se odpovedujete uveljavljanju kakršnekoli odškodnine ali vlaganju drugih tožbenih zahtevkov zoper eŠolo zaradi škode, ki bi jo utrpeli zaradi uporabe storitve komunikacije ali zaradi njenega nedelovanja ali napačnega delovanja.

(13) Ponudnika za posredovanje SMS sporočil sta družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana, in Rekono d.o.o. katerih splošni pogoji za uporabo elektronskih komunikacijskih storitev smiselno veljajo za uporabo nadstandardne storitve. Družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana rešuje reklamacije v skladu z njenimi lastnimi vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev ter temi pogoji, in sicer izključno tiste reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo sporočil kot posledico (ne)delovanja aplikacije za posredovanje sporočil, ne pa reklamacij, ki bi se nanašale na kakovost, vsebino oz. organizacijo storitve za sprotno spremljanje šolanja in drugih reklamacij, katere rešuje izključno ponudnik. Družba Rekono Sistemske Integracije d.o.o. , Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana deluje v skladu s splošnimi pogoji, pravilnk o uporabi osebnih podatkov ter politiki zasebnosti, ki jih najdete na njihovi spletni strani: https://www.rekono.si/kako-deluje/splosni-pogoji/.

(14) eŠola zagotavlja, da si bosta družbi A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška cesta 4, 1000 Ljubljana in Rekono Sistemske integracije d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, prizadevali zagotavljati čimbolj 4 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com nemoteno komunikacijo med eŠolo in vami, vendar ne zagotavljata absolutne zanesljivosti, varnosti aplikacije in poti za pošiljanje sporočil (česar posledica je lahko tudi na primer zamuda pri dostavi sporočil ali nedostava sporočil), s čimer se z oddajo naročila strinjate in v zvezi s tem odpovedujete kakršnimkoli zahtevkom.

(15) V primeru, da sporočilo ne doseže vašega mobilnega telefonskega aparata, ker imate izklopljen mobilni telefonski aparat ali poln predal za sporočila ali se nahajate v območju, kjer ni signala ali vaš mobilni telefonski aparat ne omogoča prejemanja poslane vrste sporočila ali nimate vklopljene storitve za prejemanje poslane vrste sporočila ali zaradi drugih podobnih okoliščin, se šteje, da je bilo dohodno sporočilo posredovano, družbi A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana in Rekono Sistemske integracije d.o.o., Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana pa si bosta prizadevala dostaviti sporočilo še ves čas veljavnosti sporočila (72 ur, razen če je ponudnik zahteval oziroma določil krajše obdobje veljavnosti sporočila). Po preteku tega časa se sporočilo zavrže. Z oddajo naročila prav tako sprejemate tveganje, da se sporočila, ki vsebujejo šumnike, ne dostavijo v pravilni obliki.

(16) Mobilna aplikacija za učence in dijake, ki predstavlja enega od načinov posredovanja podatkov pri nadstandardni storitvi, omogoča uporabnikom nalaganje lastnih slik za ozadje aplikacije. Uporabnik v aplikacijo ne sme nalagati fotografij ali drugih slik, ki vsebujejo njegove osebne podatke oziroma osebne podatke drugih posameznikov. Prav tako uporabnik ne sme nalagati fotografij ali slik, ki kršijo avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine ali so na kakršen koli drug način neskladne z veljavnimi predpisi oziroma kršijo pravice tretjih oseb. Uporabnik, ki naloži sliko v mobilno aplikacijo, razume, da je obdelava te slike oziroma podatkov iz te slike potrebna za namen prikaza slike za ozadje.

(17) Modul MojArhiv omogoča staršem na enostaven način dostop do kopije osebnih podatkov, ki se nanašajo na njihovega otroka in so vključeni v komunikacijo osnovne in nadstandardne storitve, ki jo zagotavlja šola (iz naslova izvajanja pravice po 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov). Dostop do modula bo na portalu za starše uporabnikom nadstandardne storitve in uporabnikom osnovne komunikacije (brezplačne komunikacije s šolo) na voljo od 1. 3. 2024 naprej. Starši pravico dostopa do podatkov, ki niso bili predmet komunikacije v okviru storitev eAsistent, uveljavite na šoli po določbah ZVOP-2 in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

(18) Dostop do modula MojArhiv se izvede preko nastavitev na portalu za starše, kjer se funkcija prenosa izvede z vpisom 6-mestne kode, ki jo starši prejmete na šoli s strani pooblaščene osebe, ki jo določi šola. Izvoz podatkov je možen v strojno berljivi obliki, ki ne omogoča urejanja dokumenta (.pdf).

4. SPREMEMBA PODATKOV IN PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA

(1) Naročniško razmerje, vzpostavljeno skladno s točko 2.4. teh splošnih pogojev, avtomatsko preneha, če starši ob povabilu k plačilu stroška letne komunikacije za naslednje šolsko leto, tudi po drugem opominu tega ne storijo. V tem primeru si eŠola pridrži pravico obračuna administrativnih stroškov obdelave in pošiljanja opominov brez odziva naročnika v višini 5 EUR z DDV.

(2) Kadarkoli lahko preko portala eAsistent za starše ali neposredno na šoli, ki jo otrok obiskuje, prekinete ali spremenite izbrani način komunikacije s šolo ali kontaktne podatke. Za prvi dostop potrebujete unikatno varnostno kodo za potrditev vaše istovetnosti, ki jo prejmete na šoli.

(3) Naročilo na izbrano komunikacijo lahko spremenite ali prekinete tako, da na naslov šole, ki jo otrok obiskuje ali na sedež podjetja eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič pošljete dopis z vašim lastnoročnim podpisom. Skeniran dopis ali digitalno podpisano elektronsko sporočilo lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov starsi@easistent.com.

(4) Dopis za odpoved naročila na nadstandardno storitev mora vsebovati vse potrebne podatke, ki omogočajo obravnavo: ime in priimek otroka z navedbo šole, ki jo obiskuje, ter ime in priimek starša ali skrbnika z navedbo njegove mobilne številke in/ali naslova e-pošte oz. obeh staršev/skrbnikov, v kolikor ste imeli vklopljena dva uporabniška profila – torej podatke, ki ste jih oddali z naročilom. V kolikor želite odjaviti le enega uporabnika (enega starša/skrbnika), v pisni odjavi poleg vseh zgornjih podatkov navedite, da želite odjaviti le enega uporabnika in tega jasno navedite. Odpoved naročila oziroma odjava posameznega uporabnika prične veljati z dnem, ki sledi dnevu prejema pisne odpovedi oziroma pisne odjave posameznika uporabnika. Naročnik, ki se je odpovedal naročilu ali odjavil uporabnika nadstandardne storitve ne more od eŠole zahtevati vračila že plačanih stroškov komunikacije.

(5) Naročilo na nadstandardno storitev preneha in se avtomatično prekine z zaključkom šolanja otroka na izbrani šoli ali v primeru, če otrok pridobi polno poslovno sposobnost in s pisnim dopisom, podpisanim z lastnoročnim podpisom 5 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com obvesti eŠolo ali šolo, ki jo obiskuje, o uveljavljanju pravice do prepovedi posredovanja njegovih podatkov staršem, šola oziroma eŠola pa nato poslovno razmerje s staršem/skrbnikom odpove in o razlogih za prekinitev obvesti starša/skrbnika.

(6) Ne glede na ostale določbe teh splošnih pogojev, bo poslovno razmerje enostransko spremenjeno ali odpovedano s strani šole, zaradi ukrepov, ki so izrečeni staršu/skrbniku s strani pristojnih organov in pomenijo prepoved ali omejitev stikov med otrokom in naročnikom oziroma posameznim staršem ali skrbnikom ali iz drugih podobnih razlogov. V primeru obstoja razlogov, ki narekujejo začasno ali trajno prenehanje obveščanja, ste dolžni o tem posameznega starša ali skrbnika ter naročnika, kadar to nista isti osebi, nemudoma obvestiti. V primeru, kadar pride do izklopa funkcije obveščanja zaradi odstopa šole od dogovora o nadstandardni storitvi, ste upravičeni od eŠola d.o.o. zahtevati povračilo sorazmernega deleža že plačanih stroškov komunikacije.

5. POLITIKA ZASEBNOSTI

a) eŠola kot obdelovalec

(1) Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in smo zavezani, da vaše osebne podatke in osebne podatke vaših otrok oz. učencev, zbiramo oziroma obdelujemo skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, ter zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

(2) Glede vprašanj obdelave osebnih podatkov pri izvajanju nadstandardne storitve eŠola d.o.o. deluje v imenu in za račun posamezne šole, ki se je odločila nadstandardno storitev ponuditi staršem, in sicer tako, da zagotavlja komunikacijo med uporabniki storitve in šolo. Podatki o tem, kdo je naročnik storitve in seveda vsi podatki, ki se posredujejo otrokom oziroma staršem iz zbirk, ki jih po predpisih ali na podlagi privolitve oziroma na drugi veljavni pravni podlagi vodijo šole, so podatki posameznih šol. eŠola d.o.o. v tem delu ravna v skladu s pogodbo s šolami, vključno z dogovorom o obdelavi osebnih podatkov, kot je zahtevan po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

(3) Aktivnosti v okviru zagotavljanja komunikacije pri nadstandardni storitvi vključujejo: - Vklop izbranega načina komunikacije. - Posredovanje začetnega uporabniškega imena in gesla za prijavo v spletno in mobilno aplikacijo. - Posredovanje povezave za nastavitev novega gesla v primeru pozabe. - Posredovanje navodil ali opomnikov za plačilo v primeru izbire nadstandardne storitve. - Zagotavljanje varne prijave v spletni portal oziroma v mobilno aplikacijo z enostopenjsko prijavo (z uporabniškim imenom in geslom) ali na izbiro uporabnika z dvostopenjsko prijavo (z dodatno varnostno kodo preko sporočila SMS ali s QR kodo, generirano na spletni strani, ki jo uporabnik skenira s posebno mobilno aplikacijo). V primeru uporabe dvostopenjske prijave se zaradi zagotavljanja storitve višje stopnje varnosti poleg sicer obveznega uporabniškega imena in gesla ter datuma in časa prijave oziroma poskusa prijave v navezavi na vsako posamezno prijavo oziroma poskus prijave za čas, ki je potreben za zagotavljanje revizijske sledi, shranijo tudi podatki o verziji aplikacije, modelu mobilne naprave ter IP številki uporabnika. - Pošiljanje obvestil prek avtomatičnih SMS/email sporočil oziroma prikaz v spletni in/ali mobilni aplikaciji o otrokovih izostankih od pouka, opažanjih učitelja o delu in vedenju otroka v šoli, ocenjevanju znanja, pridobljenih ocenah, ter ostalih obvestilih, ki se nanašajo na delo in vedenje otroka v šoli. - Pošiljanje obvestil prek avtomatičnih SMS/email sporočil oziroma prikaz v spletni in/ali mobilni aplikaciji o spremembah, novostih in drugih pomembnih informacijah glede storitve. - Uporabnikom mobilne aplikacije za učence in dijake, ki so se izrecno odločili za uporabo funkcionalnosti aplikacije za deljenje (šolskih in zunajšolskih) vsebin oziroma dogodkov v koledarju, prikazati podatke o drugih takih uporabnikih med njegovimi stiki oziroma prikazati podatke o takem uporabniku drugim takim uporabnikom, v stikih katerih je shranjen, in omogočiti takim uporabnikom medsebojno deljenje vsebin oziroma dogodkov v koledarju. Uporabniki se zavedajo, da je obdelava vseh podatkov o vsebinah oziroma dogodkih, ki jih vnesejo v koledar, potrebna za zagotavljanje funkcionalnosti koledarja v zvezi s temi vsebinami oziroma dogodki, oziroma za zagotavljanje funkcionalnosti deljenja vsebin oziroma dogodkov v koledarju, v kolikor se je uporabnik za uporabo te funkcionalnosti odločil. - Splošno in tehnično podporo pri uporabi storitve na zahtevo posameznika. - Omogočanje uresničevanja pravic ter dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki v primeru zahtevka posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. 6 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com

(4) V okviru uporabe mobilnih aplikacij, ki so del storitve, lahko uporabnik v nastavitvah operacijskega sistema svoje naprave določi, ali želi prejemati potisna obvestila (t.i. "push notifications") ali ne. V primeru, da se uporabnik odloči za prejemanje takih obvestil, se strinja, da preko aplikacije na svojo napravo prejema potisna obvestila o relevantnih dogodkih oziroma stanjih, kot so: obvestila o ocenah, domačih nalogah, izostankih, napovedanih ocenjevanjih znanja, pohvalah, spremembah, novostih, obvestila o neaktivnosti v aplikaciji, povabila k ogledu vsebin v aplikaciji ter druga obvestila, povezana z aplikacijo, njeno vsebino, delovanjem in uporabo.

b) eŠola kot upravljavec

(5) eŠola d.o.o. je na drugi strani na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov upravljavec osebnih podatkov, ki jih plačniki stroška komunikacije posredujete z naročilom storitve (tj. podatkov iz točke 2.2) in jih sme obdelovati le za namen zaračunavanja, preverjanja plačil, eventualne prisilne izterjave zapadlih neporavnanih obveznosti, zagotavljanja revizijske sledi ter reševanja reklamacij. Podatki se hranijo še 5 let po poteku naročila, skladno s splošnim zastaralnim rokom iz Obligacijskega zakonika. V primeru, da plačnik storitve izbere način plačila s kreditno kartico, eŠola d.o.o. od plačnika poleg imena in priimka zbere in obdeluje tudi podatke o njegovem naslovu ter podatke o številki kreditne kartice, datumu veljavnosti kartice in številki CVV. Če uporabnik ne zagotovi podatkov, zahtevanih na naročilu, storitve ne bo mogel uporabljati, če ne zagotovi podatkov v zvezi s plačilom s kreditno kartico, pa uporabniku ni mogoče omogočiti tega načina plačila.

(6) eŠola d.o.o. je na podlagi točke b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov tudi upravljavec osebnih podatkov o zunajšolskih dogodkih oziroma aktivnostih, ki jih uporabniki vnesejo v koledar mobilne aplikacije in jih sme uporabljati le za namen zagotavljanja funkcionalnosti koledarja in za namen zagotavljanja funkcionalnosti deljenja vsebin oziroma dogodkov med uporabniki, če se je uporabnik za to funkcionalnost izrecno odločil. Ti podatki se hranijo do njihovega izbrisa s strani uporabnika oziroma s strani drugih uporabnikov, ki jim je uporabnik preko aplikacije posredoval te podatke. Zagotovitev podatkov iz te točke je prostovoljna. Če uporabnik ne zagotovi teh podatkov, mu eŠola v zvezi s temi podatki ne more zagotavljati navedenih funkcionalnosti.

(7) eŠola kot upravljavec vaših osebnih podatkov iz prejšnjih točk ne obdeluje za namen avtomatiziranega sprejemanja odločitev, ki bi za vas imele pravne oziroma pravnim podobne posledice.

(8) Ko gre za obdelavo osebnih podatkov iz točke 5.1 do 5.5, lahko pravico do dostopa oziroma seznanitve z osebnimi podatki, pravico do popravka, izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi, prenosljivosti zase oziroma za svojega mladoletnega otroka (če ste njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik) uveljavite neposredno pri šoli ali prek naslova starsi@easistent.com. Ko gre za obdelavo osebnih podatkov iz točke 5.6 in 5.7, lahko pravico do dostopa oziroma seznanitve z osebnimi podatki, pravico do popravka, izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi, prenosljivosti zase oziroma za svojega mladoletnega otroka (če ste njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik) uveljavite na e-naslovu starsi@easistent.com ali na naslovu eŠola d.o.o., Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v roku enega meseca po prejemu zahteve.

(9) V primeru vaše zahteve za seznanitev, spremembo, izbris, prenos ali omejitev obdelave osebnih podatkov otroka, ki jih šola na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in zakonodaje s področja šolstva in izobraževanja vodi v zbirki podatkov, ki bi jo naslovili na eŠolo d.o.o., bo takšna zahteva v reševanje najkasneje naslednji dan po prejemu odstopljena šoli, ki jo otrok obiskuje (in je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namen storitve) in vas o tem obvestili.

(10) V kolikor potrebujete dodatne informacije v zvezi s to politiko zasebnosti, se lahko obrnete na nas na naslov pravna-sluzba@easistent.com. 7 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com

(11) V primeru, da z odgovorom na vašo zahtevo niste zadovoljni, imate pravico do vložitve prijave/pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu: Informacijski pooblaščenec Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana Telefon: 01 230 97 30 E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

(12) Vaše osebne podatke ter osebne podatke vaših otrok varujemo z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo zaupnost, celovitost in razpoložljivost storitve. Vpeljali smo sistem upravljanja in varovanja informacij skladno z zahtevami mednarodno priznanega standarda za informacijsko varnost ISO/IEC 27001/2013. Naš sistem je certificiran in podvržen neodvisnim letnim presojam, ki jih opravljajo izkušeni revizorji informacijskih sistemov.

(13) Prenos podatkov od strežnikov do uporabnika poteka preko varne HTTPS povezave. Spletna stran www.easistent.com, je zavarovana s SSL certifikatom najvišje kakovosti s TLS enkripcijo.

(14) Strežniška infrastruktura se nahaja v modernem podatkovnem centru, ki po opremljenosti, varnosti in zanesljivosti predstavlja sam vrh ponudbe.

(15) Vsi strežniki in podatki, ki se obdelujejo pri zagotavljanju storitve, se nahajajo na strežnikih, ki so locirani v Sloveniji in se ne iznašajo v druge države.

(16) Strežniška infrastruktura je postavljena reduntantno in omogoča nemoteno delovanje v primeru izpada električnih, internetnih ali klimatskih povezav.

(17) Podatki se hkrati shranjujejo na več strežnikov in podatkovnih nosilcev, zagotovljeno je redno varnostno kopiranje vseh podatkovnih baz in njihova varna hramba, ter varno brisanje po izteku zastaralnih rokov po splošnih pravilih civilnega prava.

(18) Strežniško infrastrukturo vzdržujejo certificirani sistemski skrbniki (vzpostavljen in certificiran sistem po mednarodnem standardu za informacijsko varnost ISO/IEC 27001:2013), ki se vseskozi izobražujejo, sledijo tehnološkim in varnostnim standardom ter razpolagajo s širokim naborom sistemskih znanj.

(19) Za varnost lastnih prijavnih podatkov in naprav za dostopanje in uporabo storitve so uporabniki odgovorni sami. Ponudnik si prizadeva zagotavljati najvišjo raven varnosti z različnimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, vendar 100% varnosti ne more zagotoviti, ker je le-ta odvisna od končnega uporabnika - vas samih.

(20) Lastne dostopne podatke (uporabniško ime in geslo) in naprave, s katerimi dostopate in uporabljate storitev, morate varovati pred nepooblaščenimi osebami in razkritjem s tehničnimi in organizacijskimi ukrep.

6. POGOJI BREZPLAČNEGA TESTIRANJA

(1) eŠola za šolo omogoča 30 in 7 dnevno brezplačno testiranje uporabe storitve komunikacije (v kolikor ni v posebni veljavni ponudbi določeno drugačno obdobje), v okviru katerega se lahko starši in učenci seznanijo s funkcionalnostmi in delovanjem nadstandardne storitve. Po preteku obdobja testiranja prejmete obvestilo o zaključku testiranja.

(2) V kolikor ni s posebno veljavno ponudbo določeno drugače, je 30 dnevno brezplačno testiranje omogočeno od začetka šolskega leta in najkasneje do 31.12. v tekočem šolskem letu. Od 1.1. do 31.3. v tekočem šolskem letu je omogočeno 7 dnevno brezplačno testiranje. Od 1.4. dalje brezplačno testiranje v posameznem šolskem letu ni več mogoče.

(3) Nadstandardno storitev lahko v delu, v katerem se ta nanaša na zagotavljanje mobilne aplikacije za učence in dijake, za obdobje testiranja oziroma preizkusno obdobje, preizkusijo tudi dijaki, ki so dopolnili 15 let. Z aktivacijo mobilne aplikacije za dijake v preizkusnem obdobju se med dijakom in eŠolo d.o.o. sklene naročilo za brezplačno storitev v preizkusnem obdobju. V preizkusnem obdobju se ti splošni pogoji in politika zasebnosti smiselno uporabljajo tudi za dijake, ki so aktivirali storitev (pri čemer se določbe glede zagotavljanja in uporabe storitve ter glede varstva in obdelave osebnih podatkov nanašajo neposredno nanje, ne uporabljajo pa se določbe o obveščanju preko spletnega portala, avtomatičnih SMS/email sporočil, določbe o oddaji prijavnice ter o plačilu stroška komunikacije). V kolikor nato dijakov starš naroči nadstandardno storitev, mora tudi ta sprejeti te splošne pogoje. 8 / 9 Splošni pogoji eAsistent, 2023 eŠola prenova in informatizacija poslovanja d.o.o. Cerkvena ulica 11, 4290 Tržič info@easistent.com www.easistent.com

(4) V primeru, da se za nadaljnjo uporabo kljub pozivom ne odločite, bo testno preskušana plačljiva storitev samodejno preklopljena na brezplačno storitev, ki jo omogoča šola preko eAsistenta. S tem sprejemate dejstvo, da boste obveščani prek portala in na sami šoli.

7. UPORABA SPLOŠNIH POGOJEV IN NJIHOVE DOPOLNITVE

(1) Ti splošni pogoji in politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremenijo, o čemer mora biti naročnik obveščen preko SMS ali elektronskega sporočila, oziroma na drug primeren način. Naročnik lahko v 8 dneh od poslanega obvestila odstopi od naročila. V tem primeru mu eŠola vrne sorazmerni del plačanih stroškov komunikacije. Če naročnik ne odstopi od naročila, se šteje, da sprejema nove splošne pogoje in kasneje od naročila ne more več odstopiti iz razloga sprememb splošnih pogojev ter zahtevati vračila sorazmernega dela že plačanih stroškov komunikacije.

(2) Spremenjeni splošni pogoji in politika zasebnosti začnejo veljati 15. dan po objavi na spletnem mestu www.easistent.com/splosni_pogoji in so s tem dnem za uporabnike zavezujoči.

(3) eŠola d.o.o. lahko uporabnika, ki ne ravna skladno s temi splošnimi pogoji, pozove k prenehanju kršitve oziroma mu lahko v primeru kršitve onemogoči izvajanje storitve ali dela storitve.

(4) Za reševanje vseh sporov v zvezi s storitvijo je stvarno pristojno sodišče glede na sedež eŠola. V Tržiču, dne 15. 08. 2023 eŠola d.o.o. Vladimir Balukčić, direktor

Arhiv splošnih pogojev

V arhivu splošnih pogojev so prikazani Splošni pogoji, ki so veljali do določenega datuma.