Citirani predpisi in uporabne povezave

1 ZVOP-1, 9. člen – Pravne podlage v javnem sektorju, povezava: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906 (v pripravi ZVOP-2, več na www.ip-rs.si ali www.mp.gov.si)

2, 3 Veljavni predpisi s področja izobraževanja, povezava: http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/

4 Modul eHramba kot prvi s potrjenimi Vzorčnimi notranjimi pravili za vzgojno-izobraževalne zavode podjetja Logitus, vzgojno-izobraževalnim zavodom omogoča dolgoročno elektronsko hrambo. Več na: https://www.easistent.com/sola/ehramba

5 Podjetje eŠola d.o.o. je nosilec mednarodnega certifikata ISO 27001 za informacijsko varnost. Ogled certifikata.

6 ZVOP-1, 10. člen – Pravne podlage v zasebnem sektorju

7 Splošni pogoji za uporabo storitve eAsistent za starše, povezava: https://www.easistent.com/splosni_pogoji