Želimo, da razumete, katere podatke zbiramo in zakaj.

Prvo vprašanje, ki ga starši najpogosteje zastavijo, ko se prvič soočijo z elektronsko eRedovalnico, eDnevnikom in drugimi moduli eAsistenta ter nato tudi z možnostjo vklopa SMS obvestil o oceni, ki jo je otrok prejel pri pouku, se nanaša na pravno podlago za delovanje rešitve eAsistenta. V zvezi s tem je potrebno ločevati rešitev eAsistent od rešitve eAsistent za starše.

eAsistent

Rešitev eAsistent je namenjena izključno šolam. Cilji, naloge, vrste dokumentacij in podatkov, ki jih morajo šole voditi (med drugim tudi redovalnica in dnevnik), so določene z zakonom ter podzakonskimi, izvršilnimi akti, sprejetimi s strani pristojnega ministra. eAsistent zagotavlja šolam varno in zanesljivo infrastrukturo za elektronsko vodenje podatkov in dokumentacije, šole pa imajo popolno kontrolo in lastništvo nad podatki, ki jih za potrebe izobraževanja vodijo v eAsistentu.

Šola kot upravljavec osebnih podatkov

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov1 je navedeno, da se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Zakon o osnovni šoli, Zakon o gimnazijah, Zakon o poklicnem in srednješolskem izobraževanju, Zakon o vrtcih in preostali zakoni s področja izobraževanja predpisujejo cilje izobraževanja v Republiki Sloveniji. Za izvajanje z zakonom predpisanih nalog mora posamezna šola voditi ustrezno dokumentacijo z osebnimi podatki otrok in mladine. Osebni podatki, ki jih šola lahko in mora voditi, so našteti v vsakem izmed področnih zakonov2 in zato se šole, ki zbirajo osebne podatke na podlagi zakona, štejejo za upravljavce osebnih podatkov. Način vodenja dokumentacije je predpisan v Pravilnikih o dokumentaciji (OŠ, SŠ, vrtci, IO, VŠ)3, kjer je navedeno, da se dokumentacija praviloma vodi v elektronski obliki na način, da je omogočen tudi izpis na papir. eAsistent omogoča izpis dokumentacije na papir in tudi njeno elektronsko hrambo v sodelovanju z akreditiranimi ponudniki4.

eŠola d.o.o. kot pogodbeni obdelovalec

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov1 je navedeno, da se lahko osebni podatki v zasebnem sektorju obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Pravna podlaga za vzpostavitev in delovanje eAsistenta za starše ter s tem za posredovanje sms ali elektronskih sporočil v zvezi z učnim uspehom ali drugih obvestil o otrocih njihovim staršem ali skrbnikom, je izrecno dovoljenje posameznega starša ali skrbnika, ki ga poda z izpolnitvijo prijavnice. S tem se med eŠolo d.o.o. in posameznim staršem ali skrbnikom vzpostavi pogodbeno razmerje. Podjetje eŠola d.o.o. lahko podatke obdeluje le v okviru pooblastil, ki jih je s prijavnico podal posamezen starš ali skrbnik in za noben drug namen. Starši oziroma skrbniki imajo kadarkoli možnost seznaniti se s posredovanimi osebnimi podatki ter zahtevati njihov popravek, izbris oziroma omejitev obdelave, ter podati ugovor zoper obdelavo, v kolikor menijo, da je obdelava nezakonita in so kršene njihove pravice. Podjetje eŠola d.o.o. pri zavarovanju osebnih podatkov staršev in skrbnikov prav tako kot v primeru vzgojno izobraževalnih zavodov, sprejema enako stroge organizacijske, tehnične in logistične ukrepe, s katerimi zagotavlja zaupnost, celovitost in razpoložljivost podatkov, ki se obdelujejo v eAsistentu za starše, skladno z zahtevami mednarodnega standarda za informacijsko varnosti ISO 270015.

eAsistent za starše

eAsistent za starše je neobvezna rešitev namenjena staršem ali skrbnikom, ki želijo sebi bolj prijazno obliko obveščanja v obliki sms/e-mail sporočil ali preko spletne ali mobilne aplikacije, o otrokovem dogajanju v šoli (npr. obvestila o ocenah, pohvalah, odsotnostih …). Za uporabo eAsistenta za starše je potrebno izpolniti pisno prijavnico, s katero starš oziroma skrbnik poda osebno privolitev za obdelavo svojih in otrokovih podatkov, za namene obveščanja in uporabo mobilnih aplikacij, ki so bile razvite posebej na željo staršev in učencev.

eŠola d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov

V Zakonu o varstvu osebnih podatkov6 je navedeno, da se lahko osebni podatki v zasebnem sektorju obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. Pravna podlaga za vzpostavitev in delovanje eAsistenta za starše ter s tem za posredovanje sms ali elektronskih sporočil v zvezi z učnim uspehom ali drugih obvestil o otrocih njihovim staršem ali skrbnikom, je izrecno dovoljenje posameznega starša ali skrbnika in strinjanje s Splošnimi pogoji7, ki ga poda z izpolnitvijo prijavnice. S tem se med eŠolo d.o.o. in posameznim staršem ali skrbnikom vzpostavi pogodbeno razmerje, pri čemer smo enako strogo zavezani, da podatke obdelujemo le v okviru pooblastil, ki jih je s prijavnico podal posamezen starš ali skrbnik, tj. za delovanje rešitve eAsistent za starše. Podjetje eŠola d.o.o. pri zavarovanju osebnih podatkov staršev in skrbnikov prav tako sprejema enako stroge organizacijske, tehnične in logistične ukrepe, s katerimi zagotavlja zaupnost, celovitost in razpoložljivost podatkov, ki se obdelujejo v eAsistentu za starše.